+ CATEGORY

사진Blog 담배와 커피™ (1624)
NATURE (876)
TRAVEL DIARY (311)
PROJECT SERIES (274)
PHOTO STORY (86)
HISTORY (77)

+ CALENDER

«   2017/09   »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

+ TAG LIST

Tistory Cumulus Flash tag cloud by BLUEnLIVE requires Flash Player 9 or better.

2017.09.13 06:30

 

[ 여기가 아닌데...? ] 

머쓱하다 ; 
흥이 꺾이거나 무안을 당해 쑥스럽고 어색하다


 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'NATURE > 휴 (休)' 카테고리의 다른 글

집으로 (2)  (0) 2017.09.18
집으로  (0) 2017.09.15
머쓱하다  (0) 2017.09.13
자신감  (0) 2017.09.11
경계  (0) 2017.09.08
마음의 소리  (0) 2017.09.06
트랙백 0 / 댓글 0 /
- PREV : [1] : [2] : [3] : [4] : [5] : [6] : [7] : [8] : [9] : [···] : [1624] : NEXT -